Nieruchomość rolna i leśna

Nieruchomość rolna – definicja

Definicja nieruchomości rolnej jest zawarta w KC, czyli w Kodeksie Cywilnym. Jest nią każda nieruchomość (zabudowana lub niezabudowana), służąca do produkcji rolnej, chyba że w planie zagospodarowania przestrzennego jest dla niej zapisane inne przeznaczenie. Wspomniany już Kodeks Cywilny reguluje, że nieruchomości rolne to wszystkie te, które są wykorzystywane do prowadzenia rolniczej działalności wytwórczej. W skład działalności tego rodzaju wchodzi produkcja roślinna, zwierzęca, sadownicza, ogrodnicza i rybna. Obrót nieruchomościami rolnymi jest regulowany przez ustawę z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

Co nie jest nieruchomością rolną?

Wspomniana wcześniej ustawa reguluje, że nieruchomościami rolnymi nie są nieruchomości:

– mające mniej niż 0,3 ha działki rolne bez zabudowań,

– będące drogami wewnętrznymi,

– gdzie 70% stanowią grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami,

– działki mniejsze niż 0,5 ha, na których w dniu 30.04.2016 r. stały budynki mieszkalne lub inne niewykorzystane do produkcji rolniczej.

 

Kto realizuje przepisy w zakresie ustawy?

Wszystkie działania, m.in. w zakresie rozpatrywania wniosków o nabycie i zbycie nieruchomości rolnej realizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli KOWR. Egzekwuje on także prawo pierwokupu, także kontroluje właściwy podział nieruchomości rolnej w sytuacji, gdy miejsce ma dział spadku. Wynika to z konieczności podzielenia działek zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, pozwalającej na dalsze efektywne uprawianie ziemi.

 

Jak sprawdzić, czy dana nieruchomość to działka budowlana, czy nieruchomość rolna?

Jeżeli zastanawiamy się nad budową domu na posiadanej działce, chcemy ją kupić pod budowę, albo mamy na nią jeszcze inny pomysł, wówczas warto dowiedzieć się, czy jest ona nieruchomością rolną. W tym celu warto zweryfikować, jakie przeznaczenie ma ona wpisane w planie zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się, że dany obszar lub gmina nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas warto złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy dla tej działki. Uwzględniona możliwość budowy domu czy innego rodzaju budowli, sprawia, że działka nabiera wartości. W przypadku posiadania nieruchomości rolnej można ja także podzielić na mniejsze działki, w końcu powierzchnia minimalna nieruchomości rolnej musi mieć więcej niż 0,3 ha. Taką działkę będzie mogła bez obaw kupić i wykorzystać nawet osoba niebędąca rolnikiem.

https://social.estate/slownik-pojec/

Nieruchomość leśna – Ustawa o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.), art. 3. - Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

  1. o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony:
    1. przeznaczony do produkcji leśnej lub
    2. stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
    3. wpisany do rejestru zabytków;
  2. związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

 

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu