Potrzebne dokumenty
Wycena nieruchomości

Dokumenty wymagane do sporządzenia operatu szacunkowego:

Nieruchomość lokalowa:

 • poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla części wspólnej nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów i lokali dla działki, na której znajduje się lokal,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • rzut lokalu (mile widziany)

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego:

 • odpis z księgi wieczystej (jeżeli lokal posiada księgę wieczystą),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej dotyczące przydziału lokalu,
 • rzut lokalu (mile widziany)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • poświadczony skrócony odpis z księgi wieczystej (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej nieaktualizowanej,
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • decyzja o warunkach zabudowy (jeśli taka została wydana),
 • wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • inne dokumenty, decyzje jeśli były wydane

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej nieaktualizowanej,
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • dokumentacja techniczna budynku,
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania,
 • pozwolenie na użytkowanie
 • inne dokumenty, decyzje jeśli były wydane

Nieruchomość zabudowana budynkiem w trakcie realizacji:

 • odpis z księgi wieczystej,
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej nieaktualizowanej,
 • wypis z ewidencji gruntów (nie starszy niż 1 miesiąc),
 • dokumentacja techniczna budynku (projekt),
 • pozwolenie na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
 • inne dokumenty, decyzje jeśli były wydane

Wynagrodzenie za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 • odpis z księgi wieczystej dla nieruchomości, na której posadowiono urządzenia przesyłowe,
 • mapa zasadnicza lub sytuacyjna w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym przebiegiem sieci infrastruktury technicznej, na okoliczność wykazania istnienia oraz miejsca posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomości,
 • wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości (działek), na której posadowiona jest infrastruktura techniczna,
 • wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub studium gminy,
 • w przypadku infrastruktury podziemnej, zwłaszcza sieci gazowej, informacje techniczne dot. samego urządzenia przesyłowego - data posadowienia urządzenia na nieruchomości lub data wydania pozwolenia na budowę urządzenia przesyłowego, wysokość ciśnienia, średnica urządzenia itp.

Każda wycena jest traktowana indywidualnie, dlatego dokładną listę dokumentów potrzebnych do jej wykonania poda Państwu Rzeczoznawca Majątkowy przed przystąpieniem do sporządzania dokumentacji.

Szybki kontakt Tel: (+48) 505 039 384 e-mail: kontakt@kancelaria-sowinski.eu zapraszamy do kontaktu